Địa chỉ: 53 Cao Đức Lân, An Phú, Quận 2,

Thành phố Hồ Chí Minh 71300, Việt Nam

Hotline: 0907.038.678

Mail: http://grandhouse.com.vn/